nybyggnation

Nya bostäder i Täfteå


Täfteå Fastigheter har för avsikt att bygga bostäder i Täfteå på den fastighet som ligger intill ICA-butiken i byn.


Fyll i intresseanmälan här.

Processen hittills:

  • Umeå Kommun har tilldelat oss en markreservation.
  • Byggnadsnämnden beslöt om ett planbesked i februari 2016. Arbete inleds för att ta fram   en

detaljplan för bostadsbebyggelse.

  • En naturinventering har nyligen utförts av

Enetjärn Natur AB på uppdrag av kommunen.

  • Detaljplanen är ute på samråd juni  2017.
  • Nystart efter inkomna synpunkter från samrådet.
  • Granskningsskede pågår,   hösten 2018


 

Nuläget september 2018

Efter det samråd, som genomfördes i juni 2018, har vi börjat om på ruta ett igen.

Vi har försökt att i möjligaste mån ta hänsyn till de synpunkter och inlägg som kom fram vid samrådet. Totalt kom det in ett 100-tal skrivelser. Dessa har beaktats av både Byggnadsnämnden och vi själva i det fortsatta arbetet. Sammanfattningsvis kan man säga att de äldre täfteborna är positiva till byggplanerna medan de nyinflyttade är starkt kritiska.


Vi arbetar nu med en annan typ av bebyggelse och placeringar av byggnaderna. Dessutom ansåg byggnadsnämnden, med hänsyn tagna till de inkomna synpunkterna, att i det fortsatta arbetet inte gå fram med  högre byggnader än tre våningar.


Dessutom har vi tagit bort en huskropp allt för att öppna upp bebyggelsen ännu mera och skapa trivsammare innergårdar bland byggnaderna. P-platserna har ändrats på ett positivt sätt och de allra flesta avses nu att byggas som skärmtak.


Totalt kommer det att byggas ca: 41-45 lägenheter i de sex huskropparna. Bebyggelsen kommer att utföras i tre respektive två våningsplan. Fasaderna blir i trä och målas så de passar in i landskapet och får ett lantligt utseende som kommer att passa in i den omgivande bebyggelsen. Inga loftgångar, utan husen föres med trapphus och hiss.


Planlösningarna är inte på något sätt fastlagda ännu. Vi har låtit genomföra en geoteknisk undersökning av området.


Parallellt med vårt egna planeringsarbete har kommunen anlitat Sweco för att inventera för storspov och ta fram underlag till artskyddsdispens när det gäller storspovens närvaro i området. Inventeringen påbörjades så snart snön tinade bort i våras och har därefter följts upp med ytterligare platsbesök under sommar och höst.

Hela området från "strana" i söder upp mot "österlunds" i norr har inventerats. Arbetet är nu slutfört, och det visar sig att storspoven endast nyttjar ängarna som födosöksområde och utgör inget häckningsområde. Detta medför att ingen artskyddsdispens behöver sökas, utan utredningen kommer enbart att utgöra en bilaga till detaljplanen.


Granskningshandlingar kommer nu att utarbetas och skickas ut på granskning snarast möjligt, förhoppningsvis redan i månadsskiftet september/oktober.


C:a 75 personer har anmält sitt intresse att bosätta sig här. Notera att det bara är en intresseanmälan, dvs ingen kö eller på något annat sätt bindande att visa sitt intresse. Det ska ses som en vägledning för oss hur vi slutligen ska planera bebyggelsen.


Ytterligare information kommer fortlöpande ut under hösten och vi vågar hoppas på att Byggnadsnämnden och Kommunfullmäktige fastställer planen under slutet av 2018. 

© 2019 Täfteå Fastigheter AB. Alla rättigheter reserverade.      Webbplatskarta.